Informacje ogólne o projekcie


Projekt „Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”, jest dofinasowany z  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 (WRPO 2014+) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Realizuje go Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w partnerstwie ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Okres realizacji projektu: 01.03.2018r. - 30.09.2022r.

Informacje szczegółowe o projekcie:

 1. Wnioskodawca:

  Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu
  Bukowska 74/1
  60-812 Poznań

 2. Tytuł projektu: „Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny
  w zakresie onkologii dziecięcej”

 3. Dofinansowanie: projekt Wielkopolska Onkologia Dziecięca korzysta z dofinansowania w kwocie 5 911 252,2 zł pochodzącego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
  Całkowita wartość Programu to 6 222 370,74 zł.

 4. Obszar realizacji: miejscem występowania problemu jest obszar całego województwa wielkopolskiego. Zakłada się organizację akcji edukacyjnych co najmniej raz w roku w każdym powiecie województwa wielkopolskiego.

 5. Grupy docelowe, do których projekt jest skierowany:

W Programie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy województwa wielkopolskiegow wieku
od 0 do 18 r. ż wraz z rodzicami/opiekunami, w tym osoby w wieku 0 do 18 r. ż. Z województwa wielkopolskiego, u których nastąpiło podejrzenie nowej lub wznowy choroby nowotworowej.
W Wielkopolsce dzieci i młodzież stanowią 19,20% populacji mieszkańców co przekłada się na liczbę ok. 700 tys. potencjalnych odbiorców działań informacyjnych Programu, do tego dochodzą ich rodzice/opiekunowie, najbliższe otoczenie. Szacuje się, że działaniami wspierającymi będzie objętych około 300 osób w wieku od 0 do 18 roku życia, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową
(w tym wznowę) oraz ich najbliższe otoczenie (900 osób), razem 1200 osób.

Dodatkowo adresatami działań informacyjno-szkoleniowych będzie personel medyczny w liczbie około 525 osób, który zostanie przeszkolony w celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych oraz komunikacji z pacjentem i jego otoczeniem. Ponadto działaniami szkoleniowymi zostaną objęci również pracownicy pomocy społecznej, edukacji, organizacji pozarządowych w liczbie ok. 525 osób.

 1. Działania planowane w projekcie:

W Programie zaplanowano 3 etapy, w ramach których będą realizowane działania administracyjne, informacyjno-edukacyjne, szkoleniowe oraz działania wspomagające skierowane dla dziecka chorego onkologicznie i jego otoczenia.

W ramach I etapu zostało utworzone Centrum Edukacji Zdrowotnej, którego zadaniem jest organizacja, koordynacja zaplanowanych interwencji, oraz monitorowanie realizacji projektu, ewaluacja zrealizowanych działań współpraca z podmiotami/instytucjami działającymi w podobnym obszarze, powstała platforma współpracy zapewniająca stałą wymianę wiedzy, doświadczeń pomiędzy wszystkimi interesariuszami Programu, w tym:

 • organizację spotkań z przedstawicielami instytucji, podmiotów odpowiedzialnych za budowanie
  i wspieranie wspólnych przedsięwzięć prozdrowotnych w Wielkopolsce,
 • podejmowanie tematyki profilaktyki chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży wspólnie
  z podmiotami i osobami odpowiedzialnymi za organizację ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim.

W ramach II etapu zostaną przeprowadzone działania informacyjno-edukacyjne oraz szkoleniowe. Zostaną zrealizowane szkolenia skierowane do personelu POZ oraz psychologów, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej i organizacji pozarządowych oraz różnorodne działania informacyjno - edukacyjne dla rodziców, w tym m.in. pod postacią wkładek edukacyjnych do książeczek zdrowia dziecka, spotkań edukacyjnych realizowanych przez Lokalne Punkty Edukacji Zdrowotnej czy też akcji edukacyjnych organizowanych przy okazji imprez lokalnych (np. pikników, festynów rodzinnych itp.)
co najmniej raz w roku w każdym powiecie.

W ramach III etapu zaplanowano działania wspomagające skierowane do dzieci chorych onkologicznie i ich najbliższego otoczenia.

 1. Cele

Celem głównym Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży z terenu województwa wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do edukacji zdrowotnej.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie poziomu wiedzy personelu medycznego, w tym lekarzy POZ w zakresie profilaktyki
  i wczesnych objawów oraz późnych powikłań chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży.
 • Poprawa jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin poprzez poprawę opieki nad dziećmi i młodzieżą w trakcie i po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej.
 • Wzrost wiedzy i zwiększenie świadomości pracowników instytucji pomocy społecznej, psychologów, pedagogów, terapeutów, partnerów społecznych oraz nauczycieli na temat profilaktyki i korzyści płynących z wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u dzieci
  i młodzieży poprzez udział w działaniach edukacyjnych.
 • Zwiększenie świadomości rodziców/opiekunów w zakresie wczesnych objawów chorób nowotworowych poprzez działania edukacyjne oraz informacyjne na terenie Wielkopolski.
 1. Oczekiwane efekty

Działania edukacyjne umożliwią podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów dzieci z zakresu rozpoznawania symptomów charakterystycznych dla choroby nowotworowej u dzieci, a opracowany program edukacyjny z zakresu wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u dzieci zwiększy poziom wiedzy w tym zakresie lekarzy POZ i personelu medycznego oraz partnerów społecznych. Działania wspierające zaplanowane w Programie przyczynią się również do polepszenia warunków opieki nad dzieckiem leczonym onkologicznie oraz poprawią kondycję psychiczną chorego i osób
z jego otoczenia.