Zapytania ofertowe


Szanowni Państwo, 
niniejszym informujemy, iż w ramach zapytania ofertowego nr 5/2019 w zakresie prowadzenia usług edukacyjnych w ramach realizacji projektu RPWP.07.02.0230-0049/17 pt. „Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”,
wybrana została oferta złożona przez firmę EXPANSJA ADVERTISING sp. z o.o.

___________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo!
Zaproszamy do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie prowadzenia usług edukacyjnych w ramach realizacji projektu RPWP.07.02.0230-0049/17
pt. „Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego
na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne
i zdrowotne, nr RPWP.07.02.02-30-0049/17.


____________________________________________________________________________________________________________