Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej

 

Wielkopolska Onkologia Dziecięcia -
Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej

(projekt nr RPWP.07.02.02-30-0049/17)

                  Nowotwory u dzieci i młodzieży są obecnie wysoce uleczalne pod warunkiem, że choroba zostanie rozpoznana we wczesnym stadium i niezwłocznie po rozpoznaniu zostanie podjęte leczenie
w ośrodku onkologii dziecięcej. Co więcej, rozpoznanie choroby nowotworowej we wczesnym stadium pozwala na zastosowanie mniej intensywnego leczenia bez uszczerbku dla jego skuteczności, przy jednocześnie mniejszym ryzyku wystąpienia groźnych dla życia wczesnych oraz odległych powikłań i gwarantuje wyższą jakość życia po zakończeniu leczenia.

                 Tymczasem, jak wynika z badań przeprowadzonych w Wielkopolsce nadal aż u 66% dzieci i młodzieży nowotwór zostaje rozpoznany dopiero w najwyższych stadiach zaawansowania, co skutkuje nie tylko tym, że trzeba stosować najbardziej intensywne, a tym samym najbardziej obciążające leczenie, ale przede wszystkim tym, że nadal po wypadkach i urazach nowotwory są najczęstszą przyczyną zgonów dzieci i młodzieży.

           Z wyżej wymienionych powodów, a także mając na uwadze fakt, że standaryzowany współczynnik zachorowalności na nowotwory u dzieci i młodzieży w województwie wielkopolskim jest najwyższy w Polsce, lekarze z Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM
w Poznaniu przy wsparciu Rodziców dzieci leczonych w Klinice, opracowali program pod nazwą „Wielkopolska Onkologia Dziecięca: Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”, który w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 realizowany jest od 1 marca 2018 r. przez Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu we współpracy ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

                 Program skierowany jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia ich rodziców lub opiekunów, lekarzy rodzinnych i pediatrów, pracowników POZ a w szczególności do pielęgniarek i położnych, psychologów, terapeutów, pracowników pomocy społecznej, pedagogów i nauczycieli z województwa wielkopolskiego.

               Program ma za zadanie ograniczać zdrowotne i społeczne skutki późnego wykrycia chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży z województwa wielkopolskiego. W tym celu Program skupia się na edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki oraz wiedzy na temat wczesnych objawów chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży. Ponadto prowadzone są działania wspierające leczenie onkologiczne, polegające na specjalistycznych konsultacjach w zakresie psychologii, neurologopedii, rehabilitacji terapii sensorycznej, dietetyki oraz doradztwa zawodowego. Wykonywane są u dzieci
i otoczenia pacjenta niestandardowe badania genetyczne oraz profilaktyka w formie szczepień ochronnych. Po zakończeniu leczenia prowadzone są działania mające na celu zapewnienie jak najwyższej jakości życia poprzez dalsze wsparcie specjalistyczne oraz monitorowanie późnych powikłań leczenia onkologicznego w dzieciństwie, ich profilaktykę, a w razie potrzeby ich leczenie.

 

REALIZATORZY PROGRAMU

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu

Powstała i działa nieprzerwanie od 28 grudnia 1992 r. Jej założycielami byli rodzice dzieci zmagających się z chorobą nowotworową, których doświadczenie, wiedza praktyczna oraz osobiste zaangażowanie od lat pomaga kolejnym dzieciom i ich rodzicom zmagać się trudami rozpoznania i leczenia choroby nowotworowej.

W ramach Fundacji działa także grupa wolontariuszy, którzy bezinteresownie zajmują się organizowaniem czasu dzieciom podczas kolejnych długotrwałych pobytów w oddziałach onkologicznych.

Celem Fundacji jest organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi,
a w szczególności:

  • organizowanie pomocy finansowej dla specjalistycznego leczenia dzieci,
  • pomoc rodzinom dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi,
  • promocja i organizacja wolontariatu,
  • działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
  • organizowanie wypoczynku rehabilitacyjno–leczniczego i wakacyjnego,
  • pomoc i wsparcie psychologiczne dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin,
  • działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Więcej informacji o Fundacji: www.fundacjapomocydzieciom.com.pl

 

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szpital jest jedyną w Wielkopolsce wysokospecjalistyczną placówką opieki zdrowotnej, która na bazie 13 klinik pediatrycznych, w tym Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej oraz zespołu Poradni Przyszpitalnych, w tym Poradni Onkologicznej, prowadzi kompleksową diagnostykę
i leczenie u dzieci i młodzieży, w tym diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych. Poza działalnością kliniczną, Szpital prowadzi działalność dydaktyczną i naukową. Na bazie Szpitala w 1982 r. powstał pierwszy w Polsce ośrodek kompleksowego leczenia chorób nowotworowych u dzieci, a w 1989 r. pierwszy w Polsce dziecięcy oddział transplantacji szpiku.

Więcej informacji o Szpitalu: www.skp.ump.edu.pl

____________________________________________________________________________________________________________

Program Polityki Zdrowotnej (PPZ)
– jest to zespół zaplanowanych i zamierzonych działań
z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez ministra albo jednostkę samorządu terytorialnego.

Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia programów polityki zdrowotnych jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.).

PPZ powinny uwzględniać priorytety zdrowotne określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 31a ust. 2 Ustawy (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych, Dz. U. z 2009 r., Nr 137, poz. 1126). PPZ powinny być także zbieżne
z Narodowym Programem Zdrowia. źr. aotm.gov.pl

Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej to dokument, który był podstawą realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z jego pełną treścią, która jest do pobrania poniżej:

plik do pobrania:  Wielkopolski Program Profilaktyczny