Lekarze i personel POZ


DLA PERSONELU MEDYCZNEGO 

W ramach Programu w miastach powiatowych województwa będą przeprowadzone szkolenia jedno lub/i dwudniowe dla lekarzy rodzinnych, lekarzy pediatrów oraz pracowników POZ (łącznie około 525 osób) Będą one organizowane w każdym roku realizacji programu.

LEKARZE – około 5 lekarzy z każdego powiatu (około 175 osób) weźmie udział w szkoleniach
w okresie realizacji programu,
1 lub 2-dniowe szkolenia dla lekarzy, realizowane w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego, dostępne dla lekarzy z całej Wielkopolski.

PIELĘGNIARKI, POŁOŻNE oraz pozostały personel POZ – około 10 osób z każdego powiatu (około 350 osób) weźmie udział w szkoleniach w okresie realizacji programu, 1 lub 2-dniowe szkolenia dla pozostałego personelu POZ, realizowane w powiatach województwa wielkopolskiego.

Celem szkoleń jest poprawa opieki zdrowotnej nad dzieckiem i młodzieżą chorą onkologicznie oraz polepszenie warunków pracy personelu medycznego poprzez podniesienie wiedzy wzmocnieniu kompetencji komunikacyjnych personelu poprzez realizację programów szkoleniowych z zakresu wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych, komunikacji z pacjentami i jego otoczeniem.

Przykładowy program szkolenia z zakresu diagnostyki nowotworów u dzieci oraz następstw leczenia chorób onkologicznych:

 • Typowe i niecharakterystyczne objawy występujące w nowotworach u dzieci
  oraz zalecane postępowanie,
 • Wybrane zaburzenia układu krwiotwórczego i chłonnego,
 • Stany naglące w onkologii dziecięcej,
 • Nowotwory wieku dziecięcego,
 • Zespoły genetyczne zwiększające ryzyko wystąpienia nowotworu,
 • Skrócony algorytm postępowania w przypadku stwierdzenia objawów
  wskazujących na podejrzenie choroby nowotworowej,
 • Skutki somatyczne i psychiczne leczenia onkologicznego u dzieci.

Przykładowy program szkolenia z zakresu komunikacji obejmie następujące tematy:

 • Komunikacja interpersonalna z dzieckiem chorym onkologicznie i jego rodziną.
 • Przekazywanie informacji o diagnozie i leczeniu.
 • Przekazywanie informacji o diagnozie i leczeniu pacjentowi pediatrycznemu.
 • Rozmowa z dzieckiem/nastolatkiem/rodzicem/opiekunem o zakończeniu leczenia –
  granice medycyny, granice możliwości wyleczenia.
 • Rozwiązywanie konfliktów w relacji pacjent – lekarz.
 • Umiejętność pracy z trudnym pacjentem – od zrozumienia do działania.
 • Wypalenie zawodowe – prewencja i przeciwdziałanie.
 • Radzenie sobie ze stresem.

Kryteria włączenia: mieszkaniec województwa wielkopolskiego, doświadczenie zawodowe: min. 1 rok doświadczenia zawodowego. Udział we wszystkich sesjach szkoleniowych będzie uprawniał do uzyskania przez personel medyczny 2 punktów edukacyjnych potwierdzonych certyfikatem. Każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów szkoleniowych (skrypty i pomoce naukowe do sesji szkoleniowych) oraz materiały edukacyjne (ulotki edukacyjne, wkładki do książeczek zdrowotnych do wykorzystania
w swoich placówkach). Ponadto uczestnicy szkoleń otrzymają także ankietę przedstawiającą objawy kwalifikujące w kierunku choroby nowotworowej, której przykładowy wzór stanowi załącznik nr 1 do Programu. 

Lista szkoleń